Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „AБ Травел“ ООД

І. Предмет и дефиниции

1.Настоящите Общи условия уреждат продажбата на туристически услуги и предоставянето на туристически услуги
на групово или индивидуално пътуващи туристи от „АБ Травел ООД“ BG103932402, със седалище и адрес на
управление: гр.Варна, ул. Иван Вазов 7, представлявано от управителя си Донка Павлова Георгиева, Удостоверение
за регистрация като Туроператор № 05494 тел./факс: 052 651540, website: www. abtravelbg.com
2. За краткост по-нататък в Общите условия АБ Травел ООД ще бъде наричано „Туроператор“, а
пътуващият/пътуващите -„Турист“ или „Потребител“.

3.Основни понятия и дефиниции съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма на Република
България.
а. “Турист” е посетител, чийто престой е най-малко 24 часа, като по този начин прекарва поне една нощ в посетената
дестинация и целта на посещението е туризъм.
б.”Туристическа дестинация” е регламентирана съвкупност от икономически, социални и културно-екологични
дейности, осъществявани в туристически обекти с реални граници, с цел създаване, реализация и потребление на
стоки и услуги, формиращи атрактивността на туристическия продукт (пакет) с устойчива конкурентоспособност и
ефективност.
в.”Туристическа атракция” е природен, културен или целенасочено създаден обект от туристически интерес, най-
често свързан с природно, материално или нематериално културно наследство и/или историческо събитие, или
изкуствено създаден обект с развлекателна цел, предоставящ услуги с познавателна или образователна цел и/или
възможности за отдих или забавление.
г. “Туроператорска дейност” е организирането на туристически пакети, предлагани за продажба, пряко или
посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и
събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел.
д. “Туроператор”е лице, регистрирано по реда на Закона за туризма и вписано в регистъра на туроператорите и
туристическите агенти за упражняване на туроператорска дейност, което изготвя туристически пакети и ги продава
или предлага за продажба пряко или чрез посредничеството на друг търговец, или съвместно с друг търговец, или
което предава данните на пътуващия на друг търговец.
е. “Туристическа агентска дейност”е извършването на посредничество при: продажби на туристически пакети на
крайни потребители; пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови и други
допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.
ж. “Туристически агент” е лице, регистрирано по реда на Закона за туризма и вписано в регистъра на туроператорите
и туристическите агенти, различно от туроператор, което продава или предлага за продажба туристически пакети,
изготвени от туроператор.
з.”Туристически ваучер” е документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туроператора и
туриста в качеството на пътуващ във връзка с договор за туристически услуги или на продажбата на основна/и и/или
допълнителна/и туристическа/и услуга/и.
и. “Туристически пакет” е комбинация най-малко от два различни вида туристически услуги за целите на едно и
също пътуване или ваканция.
й.”Свързани туристически услуги” са най-малко два различни вида туристически услуги, закупени за целите на едно
и също пътуване или ваканция, които не представляват туристически пакет и водят до сключване на самостоятелни
договори с отделни доставчици на туристически услуги.
к.”Непреодолими и извънредни обстоятелства”са обстоятелства, които са извън контрола на страната, която се
позовава на тях, и последиците от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били предприети всички разумни
мерки за тяхното предотвратяване.
л.”Основни туристически услуги” са настаняване, хранене и транспортиране.
м. “Допълнителни туристически услуги” са услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с
културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари,
обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водноатракционни услуги, здравни,
спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка,
превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и
клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги,
предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.
н.Терминът „посещение“ в туристическите програми на Туроператора означава, че визираната Туристическа
атракция ще бъде разгледана от Туриста в рамките на пътуването.
о.Терминът „възможност за посещение“ в туристическите програми на Туроператора означава, че визираната
Туристическа атракция може да бъде разгледана от Туриста по негова собствена инициатива и за негова сметка при
наличие на времева възможност, съвпадаща с работното време на съответната атракция.
п.Терминът „свободно време“ в туристическите програми на Туроператора означава, че през това време средството
за превоз и представителят на Туроператора/представителят на неговия партньор в Туристическата дестинация няма
да са на разположение и няма да обслужват Туриста.
р.За обозначаване на броя хранения за всяка нощувка престой в рамките на туристическото пътуване Туроператорът
използва следните обичайни за дейността съкращения:
– ВВ – нощувка с включена закуска.
– НВ (полупансион)- нощувка с включени закуска и вечеря.
– FB (пълен пансион)-нощувка с включени закуска, обяд и вечеря.
– All inclusive-пълен пансион с включена консумация на бара и други услуги в зависимост от мястото на настаняване.
– RO – нощувка

II.Публична оферта

1.Туроператорът пряко или чрез своите туристически агенти предоставя на пътуващия преддоговорна информация
за предлаганите от него туристически услуги и пакетни пътувания. Тази информация е налична на сайта на
Туроператора и/или в разпространяваните от него брошури, каталози и други информационни материали.
2.Туроператорът е обвързан от предоставената информация по предходната точка до изчерпване на обявените
места за записване или до настъпването на други изрично предвидени в офертата условия и може да я променя
само, ако в Договора за туристически услуги страните са се споразумяли за това. Промените ще бъдат отразявани на
сайта на Туроператора.

III.Резервации и записване
1. Туристът може да направи резервация в офисите на Туроператора, при оторизираните му Туристически агенти, по
телефон, e-mail.
2.Резервацията се счита за потвърдена от Туроператора при сключване на договор с Туриста до 24 часа от
извършването й.
3.Туристът е длъжен да декларира пред Туроператора преди сключване на договор с него, ако туристическите услуги
ще се ползват от лица с увреждания или с ограничена подвижност, както и от лица, нуждаещи се от специална
медицинска помощ.
4.В случай, че Туристът има специфични потребности или изисквания, излизащи извън обхвата на предлаганите
туристическите услуги по отношение на храна, места за настаняване, начин на придвижване и други, той трябва да
ги предяви преди сключване на договора за пътуване. Туроператорът преценява дали може да се ангажира с
изпълнението им или не.
5.В случай, че Туристът не е изпълнил задължението си по предходните т.3 и т.4 на настоящия раздел Туроператорът
има право да откаже да се съобрази с недекларираните факти и обстоятелства и да не ги взема предвид при
изпълнение на сключения договор.
6.Туристът/лицето, направило резервацията, декларира и гарантира пред Туроператора, че всички други лица,
вписани в договора, са съгласни с неговите условия, че са запознати и приемат настоящите ОУ и гарантира от свое
име и от името на останалите лица, включени в пътуването, заплащането на цената по договора.
7.Туристът/лицето, направило резервация от името на няколко души, декларира и гарантира пред Туроператора
верността на предоставените на Туроператора лични данни на всички пътуващи с него Туристи, включително но не
само възрастта на малолетните/непълнолетни Туристи към датата на приключване на пътуването, начина на
изписване на имената им на български и на латиница по лична карта/паспорт и др., като носи пълна отговорност за
невярна информация и се задължава да обезщети записаните от него Туристи и Туроператора за нанесени им вреди
вследствие предоставени сгрешени данни.

ІV. Цени, срок и начин на плащане

1.Общата цена на пътуването е в български левове с включен ДДС и включва цената на услугите, изрично посочени в
съответната туристическа програма.
2.Цена, обявена и във валута, се заплаща в лева по курса на БНБ в деня на плащането.
3.Плащането може да се извърши в брой при спазване на ограниченията на Закона за ограничаване на плащанията
или по банков път по сметката на Туроператора в лева:
Банка: РАЙФАЙЗЕН БАНК
IBAN: BG97RZBB91551082599515 – В ЛЕВА
BIC код: RZBBBGSF
4.Всички банкови такси по извършени преводи, включително по превалутиране или за получаване на преводи в
чуждестранна валута, са за сметка на Туриста.
5.В еднодневен срок от сключване на договора, ако в него не е уговорено друго, Туристът заплаща депозит в размер
на 30% от стойността на туристическите услуги/пътуването.
6. Остатъкът от общата цена на услугите/пътуването се дължи от пътуващия не по-късно от 45 дни преди началната
дата на изпълнение на туристическите услуги, освен ако в договора не е уговорен изрично друг срок.
7.Плащането на 100 % от цената при ранни записвания се дължи в рамките на обявения от Туроператора
промоционален период, описан в договора.
8.Обявените от Туроператора промоционални цени са валидни само за конкретната туристическа програма, период
на записване и/или пътуване и при посочените в офертата условия.
9.Обявената от Туроператора отстъпка от цените за редовни клиенти е валидна само за лицата, които вече са
осъществили един брой пътуване с този Туроператор.
10. При записвания в последния момент/Last minute общата цена на услугите се дължи в деня на сключване на
договора.
11. Общите цени не включват входните такси на посещаваните обекти, както и таксите за предварителна резервация
за посещение на някои от тях, разходките с лодка, корабче, екскурзиите срещу допълнително заплащане, трансфера
с лифтове и железници, допълнителните мероприятия по желание и разходите от личен характер. Посочените в
туристическата програма входни такси на посещаваните обекти са от информативен характер. Туроператорът не се
обвързва с точността им и не отговаря при промяната им от съответните институции.
12. Уговорената обща цена може да бъде увеличавана до 5 % след сключване на договора обосновано и въз основа
на изчисления, но не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическите услуги при промени
във: а. цената на превода на пътници, което се дължи на промяна в цената на горивото или на други източници на
енергия; б. размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета
страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическите услуги, включително туристически такси, такси за
кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища или в.обменните курсове,
отнасящи се до туристическите услуги.
13.При намаление на разходите по т.12 б.”а”, „б” и „в” Туристът има право на съответно намаление на цената на
туристическите услуги след приспадане на направените от Туроператора административни разходи.

V. Условия при покупка на самолетни билети

1.Цената на закупуван самолетен билет се дължи и заплаща в пълен размер до 24 часа след потвърждението й от
Туроператора.
2. По отношение на издаден на негово име самолетен билет Туристът се счита за обвързан с конкретните условия за
ползване, неустойки за промяна на имена, дата, полет и др. на съответните авиокомпании.
3.При отказ от пътуване с издаден самолетен билет Туроператорът не възстановява никакви платени от Туриста суми
за билета, независимо от срока, в който се извършва отказът.
VІ. Документи
1.Документи, съпровождащи и обезпечаващи пътуването, са туристическият ваучер, пътните билети и
застрахователната полица, предадени на Туриста от представител на Туроператора, а ако договорът е сключен чрез
туристически агент тези документи следва да се предоставят от негов представител.
2.За пътуването Туристът се нуждае от лична карта или задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6
месеца към датата на връщане от пътуването. Туристът отговаря за снабдяването с необходимите му документи и за
тяхната редовност.
3.Непълнолетни туристи- граждани на Република България, които ще пътуват придружени само от единия
родител/настойник/попечител, или с придружител или без такъв, следва да притежават и да пътуват със следните
документи: оригинал и копие от нотариално заверена декларация от законните си представители за съгласие
непълнолетният турист да пътува по посочената в декларацията конкретна туристическа програма за съответния
период и кое лице поема отговорността за него, задграничен паспорт, лична карта и копие от акт за раждане.
Документите се представят на граничните власти при поискване. Туроператорът не носи отговорност за липса или
ненадлежно издадени документи на лица под 18 годишна възраст.
4.За страните, с които Република България се намира във визов режим, Туроператорът ще предостави на Туриста
своевременно подробна информация за документите, изисквани от съответните консулски отдели, за условията и
ориентировъчните срокове за издаване на визи на български граждани, както и за дължимите за това такси.
Туроператорът поема само задължение да съдейства на Туриста за кандидатстване и получаване на виза, но не
гарантира издаването на такава. В случай на отказ от страна на компетентния орган за издаване на виза,
Туроператорът не носи отговорност и не възстановява платените от Туриста такси за визи.
5. Туроператорът предоставя на Туриста в писмен вид или по друг подходящ начин информация за медицинските,
санитарните и здравните изисквания в Туристическата дестинация за периода на пътуването и престоя.

VІІ.Лични данни

1.В качеството си на администратор на лични данни Туроператорът може да обработва и съхранява следните лични
данни, предоставени от Туриста лично на него или на Турагента: три имена, единен граждански номер, адрес, данни
по лична карта и/или паспортни данни на лицето, информация за банкова сметка.
2.Туроператорът гарантира, че личните данни на Туриста ще бъдат обработвани в съответствие с приложимото
законадателство за защита на данните- ЗЗЛД и Общия регламент за защита на данните (GDPR) само на договорно
и/или законово основание и единствено за постигане на следните цели: за свързване с Туриста, за предоставяне на
услугите, предмет на договора, за спазване на търговското, счетоводното и данъчното законодателство и за защита
на легитимните интереси на страните по договора.
3.Личните данни ще бъдат сигурно съхранявани и надеждно унищожени съобразно утвърдените от Туроператора
подходящи и адекватни физически, административно-организационни и технически мерки за защита на данните.
VІІІ.Изменение и прекратяване на договора от Туроператора
1. Преди започване на изпълнението на туристическите услуги Туроператорът може да променя едностранно други
клаузи освен цената в договора за туристически услуги, само ако ако промяната е незначителна и Туристът е
информиран за нея по ясен, разбираем и видим начин.
2. Незначителна е всяка промяна, която не засяга туристическата дестинация/дестинации на пътуването, датите на
тръгване и връщане, вида, характеристиките на средствата за превоз, периода на престой в дестинацията, броя на
включените нощувки, местоположението, вида и категорията на местата за настаняване.
3. Замяна на хотел/място за настаняване с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за
значителна промяна на условията на договора.
4. Туроператорът има право да променя последователността на изпълнение на туристическата програма с цел
пълното й спазване и по-доброто й протичане, както и когато интересите на Потребителя налагат това, без такова
изменение да се счита за съществена промяна на клаузите на договора.
5. Туроператорът си запазва правото да промени обявени в преддоговорната информация превозвач и/или хотел,
без да променя вида на транспорт и категорията на мястото на настаняване, при наличие на обстоятелства, които
пораждат съмнение за вероятна невъзможност първоначално обявения превозвач да изпълни задълженията си. В
този случай Туроператорът се задължава да уведоми Потребителя в срок до 24 часа след извършване на промяната.
6. Когато Туроператорът е принуден да промени значително някоя от основните характеристики на туристическите
услуги или не може да изпълни приети от него специфични изисквания на Туриста, или увеличението на цената на

туристическите услуги е с повече от 8 %, той следва да уведоми незабавно пътуващия, но не по-късно от 10 дни
преди започването на изпълнението на туристическия услуги.
7. В 3 дневен срок от получаване на уведомлението Туристът има право:
а. да приеме предложената промяна чрез подписване на допълнително споразумение към сключения договор, или
б. да приеме предложени му от Туроператора туристически услуги-заместител със същото или с по-високо качество,
или в. да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора, като в този случай Туроператорът
му възстановява в 14 дневен срок от прекратяването всички плащания, получени от Туриста или от негово име, без
да дължи допълнително обезщетение на Туриста.
8. Ако в дадения му 3-дневен срок Туристът не реагира на уведомлението за промяна, ще се счита, че той я е приел
мълчаливо (с конклудентни действия).
9. Ако предложените промени в договора презумират по-ниско качество или по-ниска стойност на туристическите
услуги или ако предложените туристически услуги -заместител са с по-ниско качество или стойност, Туристът има
право на съответно намаление на общата цена.
10. Туроператорът има право да прекрати договора с Потребителя и да му възстанови извършените плащания, без
да дължи допълнително обезщетение в следните случаи:
а. когато набраният брой участници за туристическото пътуване е по-малък от минималния брой, посочен в
договора/програмата и Туроператорът е уведомил пътуващия за прекратяването не по-късно от 20 дни преди
започване на изпълнението на туристическите услуги за пътувания с продължителност над 6 дни; 7 дни преди
започване на изпълнението на туристическите услуги за пътувания от 2 до 6 дни и 48 часа преди започване на
изпълнението на туристическите услуги за пътувания с продължителност до два дни, и б. ако Туроператорът е
възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил за това
Потребителя преди започване на изпълнението на туристическите услуги.

ІХ.Изменение и прекратяване на договора от Туриста

1.Изменения в договора по инициатива на Туриста са възможни при заплащане на предвидените в настоящите общи
условия такси за анулации.
2.Туристът има право да прехвърли сключения от него договор за туристически услуги на друго лице, което отговаря
на всички изисквания, приложими към сключения договор, с отправено до Туроператора писмено предизвестие не
по-късно от 7 дни преди започването на изпълнението на туристическите услуги и след заплащане на всички
допълнителни такси, налози и други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.
3.Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристическите услуги, са солидарно
отговорни за заплащане на сумите по договора и на всички допълнителни такси, налози и допълнителни разходи
във връзка с прехвърлянето.
4.Прехвърлянето на правата по договор за туристически услуги се счита за извършено със сключването на договор
между Туроператора и третото лице, на което се прехвърлят правата, и след заплащане на пълния размер на
дължимите такси, налози и разходи в тази връзка.
5.Туристът има право да прекрати договора за туристически услуги преди започването на изпълнението на
туристическите услуги с писмено уведомление до Туроператора, като в този случай Туроператорът си удържа от
направените плащания за туристическите услуги предвидените в Раздел Х на настоящите ОУ суми и възстановява на
Туриста в 14 дневен срок остатъка от платените суми.
Х. Анулационни срокове и условия
1. В случай на отказ от пътуване и прекратяване на договора от Туриста, Туроператорът възстановява платената сума
за туристическите услуги, като удържа стойността на издадения на Туриста самолетен билет, ако има такъв, и
допълнително следните такси и неустойки:
А. За програми извън Европа:
– при отказ от пътуване от Туриста след изтичането на 3 календарни дни от сключването на договора до 120
календарни дни преди датата на тръгване – такса за административни разходи на туроператора в размер на 200 лв.
на турист.
– при отказ от пътуване от Туриста от 120 до 60 дни преди началната дата на изпълнение на туристическите услуги –
неустойка в размер на внесения депозит.
– при отказ от пътуване от Туриста от 59 дни до началната дата на изпълнение на туристическите услуги неустойката
е в размер на 100% от платената обща цена.
Б. За програми в Европа:
– при отказ от пътуване от Туриста след изтичането на 3 календарни дни от сключването на договора до 90
календарни дни преди датата на тръгване – такса в размер на 100 лв. на турист.
– при отказ от пътуване от Туриста от 89 до 46 дни преди началната дата на изпълнение на туристическите услуги –
неустойка в размер на депозита.

– при отказ от пътуване от Туриста от 45 дни до началната дата на изпълнение на туристическите услуги неустойката
е в размер на 100% от платената обща цена.

ХІ.Място на тръгване и място на връщане. Транспортни средства. Хотелско настаняване

1.Място на тръгване за самолетните програми е летище София, летище Пловдив, летище Варна или летище Бургас.
Място на връщане за самолетните програми е летище София, летище Варна или летище Бургас.
2. При самолетните програми местата в самолета се определят на произволен принцип от съответната
авиокомпания и Туроператорът не гарантира на Туристите, че същите ще летят на съседни места с близките си. До 10
дни преди началната дата на изпълнение на туристическите услуги Туристите могат да си осигурят съседни седалки в
самолета срещу заплащане на допълнителна сума в размер съобразно тарифата на съответната авиокомпания.
3.Туристите се настаняват в хотели категория от 2 **, 3 ***, 4 **** или 5*****, както и в апартаментни туристически
комплекси, съгл.посоченото в туристическата програма. Категорията на хотелите се определя съобразно местния
стандарт в туристическата дестинация, който е различен за всяка държава. Туроператорът не отговаря за
несъответствието на условията в местата за настаняване с категоризацията и наименованието по българското
законодателство. Разположението на хотелите се посочва в туристическата програма поотделно за всяко населено
място.
4. Настаняването е в единични, двойни, тройни стаи, апартаменти и студия със самостоятелен санитарен възел, ако в
договора не е уговорено друго. Видът на предлаганите стаи и доплащането за единична стая се посочва в
туристическата програма. В повечето случаи предлаганите от местата за настаняване тройни стаи са с две нормални
легла и едно допълнително.
5.Настаняването на Туриста в местата за настаняване се извършва съобразно утвърдените от всяко такова място
правила, като обикновено в деня на пристигане настаняването е след 14ч., а освобождаването в деня на отпътуване-
преди 12ч., освен ако в програмата е посочено друго.
6.Изнасянето на храна и напитки извън ресторантите на местата за настаняване не е разрешено и Туроператорът не
носи отговорност в случай на санкциониране на Туриста.
ХІІ.Водачи. Екскурзоводско обслужване
1. За пътувания, за които това е посочено в програмата, Туроператорът осигурява водач, който придружава
Потребителите и отговаря за организацията на пътуването, настаняването и провеждането на предвидените в
програмата мероприятия.
2. Панорамната автобусна и пешеходна обиколка с водача на групата не включва посещение на туристическите
обекти, изброени в тях. Туристът може да посети някои от тях в свободното време.
3. За посещенията на туристическите атракции, посочени в програмата, Туроператорът ангажира лицензирани
екскурзоводи с необходимата квалификация, познания и опит.

ХІІІ.Застраховки

1.Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл.97 от ЗТ за застраховка „Отговорност на туроператора”
Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди сключване на договора за туристически
услуги, но не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването.
2. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл.72, ал. 1 от ЗТ със ЗД Евроинс и предлага на
Туриста сключване на застраховка „Медицински разходи при болест и злополука” за пътувания извън
страната /включена в цената на пътуването или срещу допълнително заплащане при продажба на самолетни
билети, настаняване в хотел и др./. Туристът може да не сключи такава застраховка, ако представи пред
Туроператора валидна полица за сключена дългосрочна застраховка „Медицински разходи при болест и
злополуки”, чийто период на валидност обхваща и периода на договора с Туроператора. Отговорността за
предоставянето на медицински услуги е изцяло на застрахователната компания.
3.Туроператорът предлага на Туриста срещу допълнително заплащане сключване на застраховка „Отмяна на
пътуване”, покриваща разходите за анулиране на пътуването от Туриста съобразно условията на съответния
застраховател- ЗАД „Армеец. Стойността на застрахователната премия е между 2,5% и 5% от общата цена по
договора. Застраховката се сключва в деня на сключване на договора.
ХІV.Права и задължения на страните
1. Туроператорът се задължава
1.1.да предостави на Туриста всички заплатени от него туристически услуги, включени в Договора.
1.2. да осигури на Туриста задължителна застраховка „Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията
извън страната при стандартните условия на застрахователните дружества, с които има сключени договори, като
предостави на Туриста оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването.
1.3. да окаже съдействие на Туриста в случай, че той изпадне в затруднение.
1.4. да предостави на потребителя в писмена форма след сключването на договора, но не по-късно от 7 работни дни
преди началото на пътуването, информация за името или фирмата, адреса и телефонния номер на свой
представител в посещаваното място, а при липса на представител – данни за установяване на контакт с
организациите в посещаваното място, които могат да окажат съдействие на потребителя при възникване на
затруднение; когато няма такава организация, на потребителя се предоставя телефонен и факс номер или адрес на
електронна поща за връзка с Туроператора или туристическия агент; времето и местата на междинните спирания и
връзки; вида на използваните транспортни средства; застраховките, свързани с изпълнението на договора.

1.5. да предостави на Туриста своевременно, преди започване на изпълнението на туристическите услуги,
необходимите документи за ползване на туристическите услуги по договора, като разписки, ваучери, билети и
други, както и информация за часовете на отпътуване по разписание и когато е приложимо – информация за крайния
срок за регистрация за качване на борда на превозното средство, както и за часовете по разписание на междинните
спирания, транспортните връзки и пристигането.
2. Туроператорът има право
2.1. да промени цената на туристическите услуги при условията на действащото законодателство, настоящите ОУ и
договора за туристически услуги.
2.2. да променя несъществено условията на договора за туристически услуги съобразно действащото
законодателство и настоящите ОУ.
2.3.да задържи платения от Туриста депозит, като счете, че последният се е отказал от пътуването, в случай че
Туристът не заплати в уговорените в договора за туристически услуги срокове остатъка от цената на пътуването.
2.4.да откаже качване в превозното средтсво на Турист, злоупотребил с алкохол или употребил наркотични
вещества.
3.Туристът се задължава
3.1. да заплати в пълен размер общата цена по договора за туристически услуги.
3.2. да си осигури необходимите лични документи /личен паспорт, виза и др./, оформени в съответствие със
законите на посещаваната страна.
3.3. /ако е непълнолетно лице/ да притежава и представи оригинал и копие от нотариално заверена декларация от
законните си представители за съгласие непълнолетният турист да пътува по посочената в декларацията конкретна
туристическа програма за съответния период и кое лице поема отговорността за него, задграничен паспорт, лична
карта и копие от акт за раждане. В случай, че непълнолетният Турист пътува, придружен от единия от родителите си,
той трябва да притежава и да представи на граничните власти нотариално заверено съгласие от другия родител.
3.4. да спазва законодателството на посещаваната страна.
3.5.да спазва, уважава и се съобразява с местните обичаи, начин на живот и правила на поведение и движение,
установени в посещаваната туристическа дестинация.
3.6. да се държи по начин, който не причинява стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на другите Туристи и на
контрагентите на Туроператора.
3.7. да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания, ако възнамерява да
извърши пътуване и престой в страна/и с повишен риск от инфекциозни заболявания.
3.8.да спазва указанията на Туроператора по време на пътуването, включително и като се явява навреме на
уточнените от водача сборни пунктове.
3.9.да проучи и се запознае с валутно-митническия режим на Република България и на посещаваната туристическа
дестинация.
3.10.да съобщава писмено на Туроператора за всяко установено несъответствие в хода на изпълнение на
туристическите услуги.
4.Потребителят има право
4.1. да получи пълния обем туристически услуги, включени в сключения с Туроператора договор.
4.2. на застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста" от името и за сметка на лицензиран
застраховател при пътувания извън страната.
4.3. да получи предварителна информация за дестинациите на пътуването, маршрута на пътуването, началната и
крайната дата на пътуването, брой на нощувките, включени в общата цена, вида на използваните транспортни
средства, дати и приблизителни часове на отпътуване и връщане, местоположение и категории на местата за
настаняване, включените в общата цена хранения, екскурзиите и посещенията, включени в общата цена, дали
туристът ще е част от група и приблизителния брой лица в групата, езикът, на който ще се предоставят услугите и
дали пътуването е подходящо за потребностите на Туриста и за лица с ограничена подвижност, обща цена на
туристическите услуги, посочена и в български левове, и начина й на плащане, необходимия минимален брой
участници за провеждане на пътуването и краен срок за прекратяване на договора при ненабиране на минималния
брой, обща информация за паспортните и визовите изисквания, включително приблизителни срокове за получаване
на визи, и информация относно здравните изисквания на избраната за пътуване държава, анулационни условия и
информация за сключване на застраховка „Отказ от пътуване“.
4.4. да търси съдействие при затруднение или да подаде рекламация при установено несъответствие в хода на
изпълнението на туристическите услуги;

ХV. ОТГОВОРНОСТ

1. Туроператорът носи пълна отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за
туристически услуги.
2. В случай на несъответствие при изпълнение на туристическите услуги Туроператорът се задължава да обезщети
Туриста за претърпените вследствие на несъответствието преки и доказани вреди в размер, ненадвишаващ
платената от Туриста обща цена по договора.
3. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди вследствие неизпълнение или неточно
изпълнение на туристическите услуги, е ограничена от международни договори, същите ограничения се прилагат и
за Туроператора.
4.Туроператорът не носи отговорност при отмяна, забавяне или изменение на условията на договора за
туристически услуги, които не се дължат на негово поведение, а именно:
а.забавяне на самолетни полети или автобусни превози поради усложнена пътна обстановка, по технически и
метеорологични причини /мъгли, бури, обилни снеговалежи, проливни дъждове и др./, както и при промяна на
разписанието от страна на превозвача /самолетна или автобусна компания/, летища.
б. загуба или повреждане на багаж по време на пътуването.

в. анулация или прекъсване на пътуването от Потребителя по лични причини.
г. неявяване/закъснение на Потребителя по каквито и да е причини на определените място и време за
отпътуване/продължаване на пътуването.
д.отказ на съответните консулски отдели да издадат виза на Потребителя.
е. отказ на граничните или митническите служби да допуснат излизане на Потребителя от Република България,
респективно влизане на същия на територията на съответната държава по каквито и да е причини, включително но
не само поради липса на изискуеми документи и извършени правонарушения.
5. Туроператорът не носи отговорност при несъответствия в туристическите услуги, които се дължат на: а. пътуващия;
б.трето лице, несвързано с предоставянето на включените в договора туристически услуги, и в. непреодолими и
извънредни обстоятелства, които няма как да бъдат предвидени или избегнати от Туроператора или неговите
контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
6.Туроператорът не носи отговорност за туристически услуги, закупени самостоятелно от Туриста от други
доставчици, и невключени в Договора за туристически услуги.
7.Туроператорът не носи отговорност за възгледите на ангажираните с изпълнението на туристическите услуги
водачи и екскурзоводи, в случай че същите не се споделят от Туриста.
8.Туроператорът не носи отговорност пред Туриста за непостигнато от последния удовлетворение от изпълнението
на туристическите услуги поради неподходящо време, обявени неработни дни на туристически атракции и др.
9. Туристът декларира, че не е бежанец и че няма да претендира придобиване на статут на такъв в страна от
маршрута на пътуването/почивката и освобождава Туроператора от всякаква отговорност в случай, че се окаже, че е
декларирал неверни обстоятелства.
10.Туристът носи пълна отговорност за извършени от него нарушения на законодателството, традициите и обичаите
на която и да е посещавана страна, на правилата на пътуване в туристическата дестинация, правилата на престой в
хотелите, правилата за поведение на обществено място, забраните за употреба на алкохол и наркотични вещества и
др. и заплаща всички наложени му санкции, такси и други разходи, възникнали вследствие неговото
незаконосъобразно и/или неморално и/или неетично поведение.

ХVI. Рекламации

1.Туристът е длъжен да информира без всякакво необосновано забавяне Туроператора на телефон 0035952651540
или на електронна поща office@abtravelbg.com всяко установено от него несъответствие при изпълнението на
туристическа услуга, като изложи конкретните обстоятелства по случая с оглед предприемане на своевременни и
подходящи мерки и оказване на съдействие за разрешаване на проблема.
2. Туристът следва да предяви рекламацията си и пред доставчика на съответната услуга и/или пред
представителя/контрагента на Туроператора и ако несъответствието не бъде отстранено, да състави и подпише
двустранен/тристранен протокол за установяване на вида и характера му.
3.В случай, че несъответствието не е отстранено до приключване изпълнението на туристическите услуги,
Потребителят следва да поднови писмено рекламацията си пред Туроператора/Турагента до 7 дни след края на
пътуването.
4. Туроператорът е длъжен да отговори писмено на рекламацията на Потребителя в 30 дневен срок от
депозирането й.
5. Несъответствия в изпълнение на туристически услуги, които не са заявени от Потребителя в момента на
предоставяне на съответните услуги, а са съобщени на Туроператора за първи път след края на пътуването, няма да
бъдат разглеждани от Туроператора.

ТУРОПЕРАТОР – „АБ Травел” ООД: ПОТРЕБИТЕЛ: /………………………………………../